ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไข ของการเข้าร่วมกิจกรรม และ การยกเว้นความรับผิดตามที่กล่าวถึงข้างต้นทุกประการ

I accept the Terms and Conditions of the Competitor as referred to above and acknowledge the risk arising from the attending or participating in the activities and/or competition being provided By the Touratech Thailand and the Associated Persons as mentioned in the Disclaimer above.